GOS (galakto-oligosakaridet)

Shkurtesa GOS është shkurtesë për galakto-oligosakaridet. Këto janë fibra diete të përbëra nga polisaharidet dhe kanë një efekt pozitiv në florën e zorrëve ku kalojnë të patrazuara në zorrë të trashë dhe shërbejnë si ushqim i baktereve të zorrëve atje. Hulumtimet shkencore kanë dëshmuar se foshnjat që nuk ushqehen me gji formojnë florë të shëndetshme të zorrëve, të përcaktuar nga bifidusbakteriet dhe laktobacilet, kur foshnjat ushqehen me një ushqim për foshnja me përmbajtje GOS.