Çfarë do të thotë biodiversiteti në të vërtetë?

Biodiversiteti përshkruan shumëllojshmërinë e jetës në planetin tonë.

Prandaj quhet edhe biodiversitet dhe është i përkushtuar për llojet e ndryshme, të shumta të të gjithë organizmave të gjallë, bimëve dhe specieve, si dhe për sistemet ekologjike të cilave u përkasin.

Biodiversiteti ka tre nivele:

Biodiversiteti ka tre nivele:

1) shumëllojshmëria e ekosistemeve

(kjo përfshin komunitetet, ambientet jetësore dhe peizazhet)

2) shumëllojshmëria e specieve

3) shumëllojshmëria gjenetike brenda specieve

(Burimi: Agjencia Federale për Ruajtjen e Natyrës)

Biodiversiteti është një bazë ekzistenciale për jetën e njeriut. Ajo na ofron shumë "shërbime falas" nga natyra, si p.sh.

1. Ushqim

2. Mjekësi / kozmetikë

3. lëndë të tjera të para pa të cilat nuk mund të mbijetonim.

Nëse dikush i llogarit këto përfitime falas të natyrës, të cilat na sigurohen neve njerëzve, atëherë kjo rezulton të jetë 500,000 herë me më shumë vlerë në vit të krahasuar me të mirat dhe shërbimet e prodhuara nga njerëzit.

Por, natyra po shkatërrohet gjithnjë e më shumë, p.sh. përmes shpyllëzimit të pyjeve tropikale, ndotjes së mjedisit ose përmes shumë plehrave dhe helmeve. Kjo rrezikon ndjeshëm biodiversitetin.

Deri në 130 lloje të kafshëve dhe bimëve zhduken përgjithmonë çdo ditë! Mbijetesa e 41% (820,000) nga 2 milion specieve të njohura aktualisht, janë në rrezik.

Prandaj ekzistojnë arsye të mira dhe të shumta ekologjike, ekonomike, sociale dhe gjithashtu etike për mbrojtjen dhe ruajtjen e biodiversitetit.

Si është HiPP i angazhuar për biodiversitetin?

 • Bio kultivimi mbron tokën dhe ujërat nëntokësorë nga plehrat artificiale dhe pesticidet, promovon një bujqësi ekologjike dhe sociale të ndershme, si dhe pjellorinë e tokës.
 • Mbrojtje nga klima dhe uji përmes proceseve të buta, me efiçencë të energjisë prodhuese.
 • Përdorimi i frutave dhe perimeve tradicionale në produktet HiPP.
 • Përdorimi i vazhdueshëm i letrës së ricikluar për të mbrojtur pyjet.
 • Përpunimi  i peshqve 100% nga peshkimi i qëndrueshëm (MSC) ose nga bio akuakultura.
 • Mbështetje për një shoqatë farërash që punon në kultivimin e varieteteve të vjetra të farërave rezistente.
 • Promovimi i përmbajtjeve mësimore kundër inxhinierisë së gjelbër gjenetike (botimi shkollor "Jeta jashtë kontrollit").
 • Vendosja e një ferme bujqësore model për biodiversitetin, si model për prodhuesit e HiPP-it.
 • Anëtarësimi në iniciativën e biznesit Biodiversiti në Ndërmarrjen e Mirë
 • Mbështetja e shoqatës Mellifera e.V., e cila është e përkushtuar për fuqizimin e bletarisë së duhur, të qëndrueshme dhe ekologjike.
 • Krijimi i një livadhi me lule prej 3 hektarësh me bimë lokale në vend për të ofruar dhe siguruar që bletët dhe insektet tjera të kenë furnizim të përshtatshëm me ushqim.