Udhëzimet e kompanisë HiPP për qëndrueshmërinë

Standardi i veprimeve tona të përditshme

HiPP-i ka kohë që merret me menaxhimin e qëndrueshmërisë. Ne kemi arritur shumë qëllime – duke përfshirë prodhimin organik, prodhimin neutral të CO2, llogaritjen shembullore të gjurmës së CO2 për produkte, riciklimin e plotë, zvogëlimin e përdorimit të energjisë dhe konsumin e burimeve për energjinë elektrike, ujë, mbeturina, ngrohje, masat për diversitetin biologjik dhe CSR, të gjitha të përmbushura, ndërsa në vitin 2009, janë përmbledhur në menaxhimin sistematik të qëndrueshmërisë. Udhëzimet mjedisore që kemi formuluar më 1995, për përmirësimin e vazhdueshëm të mbrojtjes së mjedisit të korporatave, janë zgjeruar duke përfshirë udhëzimet e qëndrueshmërisë.

 

1 HiPP minimizon efektet e dëmshme duke përdorur teknologji miqësore ndaj mjedisit.    
2 Ne vazhdimisht monitorojmë, dokumentojmë dhe vlerësojmë ndikimin mjedisor të kompanisë. Ne jemi të përkushtuar për përmirësime të mundshme në një masë ekonomikisht të justifikueshme duke përdorur teknologjinë optimale.    
3 Ne duam që ndikimi mjedisor i aktiviteteve, produkteve dhe proceseve të reja, të ruhet në nivel sa më të ulët që të jetë e mundur. Prandaj, ne prore vlerësojmë paraprakisht ndotjen e mundshme mjedisore.    
4 Qëllimi ynë është të ruajmë burimet. Në këtë kuptim, ne preferojmë burimet e rinovueshme në vend të atyre të shterueshme.    
5 Si përpunuesi më i madh në botë i lëndëve të para të prodhuara organikisht, ne jemi të gatshëm të rrisim vazhdimisht sasinë e lëndëve të para të përdorura.    
6 Për planifikimin e paketimit, ne përcaktojmë që sasia e materialit të jetë sa më e ulët që të jetë e mundur, që të respektohet përqindja maksimale e materialeve të paketimit sekondar dhe të riciklueshëm dhe të mbështeten alternativa të tilla si sistemet e ripërdorimit.    
7 Mbrojtja e mjedisit të kompanisë është e mundur vetëm përmes pjesëmarrjes së punonjësve. Kjo është arsyeja pse ne promovojmë ndërgjegjësimin për qëndrueshmërinë të punonjësve tanë përmes informacionit, trajnimeve dhe udhëzimeve të rregullta.    
8 Ne vazhdimisht i informojmë klientët se si produktet e HiPP-it mund të përdoren në mënyrë miqësore me mjedisin.    
9 Ne i kushtojmë shumë rëndësi dialogut me publikun dhe sugjerimet e tyre. Ne sigurojmë rregullisht informacione rreth aktiviteteve të mbrojtjes së mjedisit dhe përpiqemi t’i zbatojmë sugjerimet dhe kërkesat nga publiku kudo që të jetë e mundur.    
10 Ne mbajmë kontakte të vazhdueshme me autoritetet, p.sh. rreth shmangies ose zvogëlimit të ndotjes së mjedisit.    
11 Me menaxhimin gjithëpërfshirës të incidenteve, ne minimizojmë rrezikun nga aksidentet dhe efektet e dëmshme për njerëzit dhe mjedisin.    
12 Sistemet e kontrollit sigurojnë që qëllimet tona mjedisore janë përmbushur ose kontrollohen gjithmonë sipas gjetjeve të fundit dhe korrigjohen nëse është e nevojshme.    
13 Në HiPP, respektimi i të drejtave të njeriut është çështje e vetëkuptueshme, siç është edhe ndalimi i punës së fëmijëve e punës së detyruar, diskriminimit, ndëshkimit fizik, shtrëngimit dhe korrupsionit.    
14 Edukimi dhe / ose anëtarësimi në një bashkim sindikal lejohet në HiPP shprehimisht. Shpërblimi, orët jashtë orarit dhe përfitimet shoqërore korrespondojnë me standardet minimale ligjore ose kolektive, për të siguruar përmbushjen e nevojave themelore dhe të ardhurave të disponueshme lirisht të të punësuarve.    
15 Ne garantojmë sigurinë në punë, mbrojtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit të paktën brenda kornizës së rregulloreve kombëtare dhe mbështesim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të punës.    
16 HiPP është i përkushtuar për të mbrojtur biodiversitetin dhe krijimin e një të ardhme të qëndrueshme që vlen për të jetuar.    
17 Furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve janë gjithashtu të detyruar t'i zbatojnë këto udhëzime si në sferën e ndikimit të drejtpërdrejtë, ashtu edhe në zinxhirët e para furnizimit dhe pas furnizimit (p.sh. para furnizuesit, logjistika, ndërmarrjet e hedhjes së mbeturinave).