Qëndrueshmëria si filozofi e korporatave

Qëndrueshmëria është ekuilibri midis tri dimensioneve të ekologjisë, ekonomisë dhe çështjeve sociale.

Nëse e ruajmë qëndrueshmërinë në mjedisin tonë, jetën tonë shoqërore dhe ekonominë tonë, ne jemi të aftë që gjithashtu të sigurojmë mundësitë e brezave të ardhshëm për një jetë me vlerë për ta jetuar. Ne veprojmë në mënyrë të qëndrueshme nëse gjithmonë mund të bënim atë që bëjmë në kornizën e kushteve të pandryshueshme.