"Biodiversiteti në Kompani të Mira"

Të bashkuar në bashkësinë globale

HiPP është përfshirë si anëtar i Nismës për Biznes dhe Biodiversitet, e cila u fillua në vitin 2008 në Konferencën e Kombeve të Bashkuara të shteteve nënshkruese për Biodiversitetin. "Biodiversiteti në Kompani të Mirë" është një shoqatë e kompanive që punojnë së bashku për të mbrojtur biodiversitetin - në interes të biznesit dhe shoqërisë. 

 

Me "Deklaratën e Misionit" dhe "Deklaratën e Udhëheqjes", ata janë zotuar të integrojnë mbrojtjen e biodiversitetit në sistemin e tyre të menaxhimit operacional. Me nënshkrimin e "Deklaratës së Lidershipit", më shumë se 40 kompani në të gjithë botën tani po e respektojnë kërkesën për të inkurajuar biodiversitetin, si pjesë e sistemit të menaxhimit të kompanisë. Procesverbali i Konferencës së Specieve të Kombeve të Bashkuara më 2010 në Nagoya, Japoni, dha një shembull për tregtinë e ndershme. Ndër të tjera, ajo konferencë përcaktoi udhëzimet se si të shpërndani të ardhurat nga përdorimi i lëndëve të para biologjike midis përdoruesve dhe vendeve të origjinës në mënyrë të drejtë. 

Më shumë informata mund të gjeni këtu: www.business-and-biodiversity.de

HiPP-i është angazhuar për temat e qëndrueshmërisë dhe biodiversitetit në projekte të ndryshme të ndërvarura

Ne rregullisht bashkëpunojmë me OJQ dhe shoqata të tilla si AoeL (Shoqata e Prodhuesve të Ushqimit Organik), B.A.U.M. (Grupi Punues Federal i Gjermanisë për Ndërgjegjësimin ndaj Mjedisit), WWF, BUND, shoqata Gjermane Naturschutzring, Greenpeace, Bund Naturschutz Bayern, Bioland, Naturland dhe institucione të ndryshme shkencore.