Skip to main content

Për mënyrën e kultivimit

HiPP e merr mishin vetëm nga ato kafshë të mbarështuara me gji. Kjo do të thotë se lopët që kanë viç në gji, nuk milen dhe qumështi përdoret vetëm për ushqimin e viçave të tyre. Kafshët kalojnë shumicën e vitit në kullota, ku kafshët e reja, lopët dhe demat e rritur, kullosin së bashku. Kjo lejon një riprodhim natyral. Viçat organikë zakonisht lindin në kullota. Viçat organikë mbahen me nënat e tyre dhe qëndrojnë së bashku me viça të tjerë në tufën e përbashkët deri në "vitet e adoleshencës".