Qëndrueshmëria kërkon mënyra të jetesës dhe mënyra ekonomizimi, që nuk i mbingarkojnë, shterrin apo zhdukin resureset natyrore si bazë e gjithë jetës njerëzore. Ideja e cila qëndron prapa konceptit, për qindra vjet ishte përshkruar në pylltari. Kjo ishte menduar si mënyrë e të menaxhuarit, që sipas këtij koncepti, do të merren aq dru, vetëm për aq dru sa janë rritur e shtuar, kështuqë pylli nuk do të prehej i tëri, por vazhdimisht do të ripërtërihej dhe pylli do të shfrytëzohej edhe nga gjeneratat tjera që do të vijnë mëpastaj.